מידע כללי 

 1. שנת הפעילות בנפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה (להלן נפגשים) תחל ב-1.9.20 ותסתיים ב- 31.7.21 (פרט לפעילויות בודדות בהן תסתיים הפעילות קודם לכן או פעילויות שוטפות לאורך כל השנה).
 2. חוגי התל"ן  בבתי הספר יתקיימו בימי לימודים בלבד ויסתיימו בסוף חודש יוני.
 3. כל משתתף זכאי לשיעור התנסות אחד, אשר עבורו יחויב במידה וירשם לחוג  (לא ינתנו שיעורי נסיון בספורט ההישגי ובקונסרבטוריון)
 4. פעילות קבוצות הספורט ההישגי תחל בחודש אוגוסט ותימשך כעשרה חודשים. מועד פתיחת הפעילות יקבע ע"י רכז התחום עפ"י צרכי הענף.
 5. ההרשמה לכל הפעילויות תתבצע על ידי מילוי טופס רישום במזכירות המרכזים הקהילתיים או באתר האינטרנט. במעמד הרישום יש להסדיר את התשלום אשר יתבצע בתשלומים חודשיים שווים ע"י מתן הרשאה לחיוב כרטיס אשראי/ מתן המחאות/ מזומן עבור כל התקופה.
 6. התשלום לחוגים/ לקורסים הינו מחיר שנתי המתורגם לעלות חודשית, בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה על פי לוח החופשות. בימים אלה לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם.
 7. פתיחת וקיום פעילות, מותנית במספר נרשמים מינימלי (המשתנה מפעילות לפעילות). במידה ומספר המשתתפים ירד במשך השנה מתחת למספר המינימלי, תישמר לנפגשים הזכות להפסיק את הפעילות בהודעה מראש.
 8. מספר המקומות המקסימלי בכל פעילות מוגבל ומשתנה מפעילות לפעילות.
 9. נפגשים שומרים לעצמם את  הזכות לבצע שינויים במועדי הפעילות מסיבות שונות, במקרה זה תימסר הודעה טלפונית/ הודעות sms  לפני פתיחת הפעילות.
 10. חוב בגין תשלום שלא כובד יסולק על ידי הנרשם תוך שבוע ימים ממועד התשלום המקורי. במידה ולא סולק החוב השתתפות הנרשם בפעילות תופסק באופן מיידי.

ביטול השתתפות בפעילות 

 1. ביטול השתתפות בחוגים ובפעילויות יתבצעו בכתב בלבד באמצעות חתימה על  טופס  ביטול במזכירויות המרכזים הקהילתיים או באמצעות האתר, לא תתקבל הודעת ביטול באמצעות הטלפון או על ידי שיחה עם המדריך.
 2. בקשה לביטול  השתתפות בחוגים תתקבל  עד ל- 15.3.21. לא יתקבלו הודעות ביטול בחודשים אפריל, מאי, יוני (ניתן יהיה להחליף פעילות על בסיס מקום פנוי).
 3. הביטול ייכנס לתוקפו בסוף החודש בו הוגשה בקשת הביטול בכתב, בתנאי שהבקשה הוגשה ואושרה לביטול עד ה-15 לחודש.
 4. בקשה לביטול השתתפות בספורט הישגי (ליגות) תתקבל עד ל- 31.12.20.
 5. לא יינתן החזר רטרואקטיבי לחוג והחזר כספים בגינו.
 6. בכל מקרה של ביטול לא יוחזר תשלום בעבור דמי ביטוח, ערכות ותלבושת.
 7. לא יינתן החזר שעורים או החזר כספים בגין היעדרות המשתתף. במקרה של מחלה ממושכת/ היעדרות בשל תאונה  (שבועיים רצוף לפחות) יש להביא אישור רפואי מתאים, לא יאוחר מ- 14 יום מתום מועד המחלה, למזכירות השלוחה, במקרה הזה יזוכה המשתתף בתמורת השיעורים בהם לא השתתף.
 8. מפגש אשר יתבטל באופן יזום  ע"י המדריך יועבר ע"י מדריך מחליף או יוחזר במועד אחר.

הנחות 

 1. בעבור שני חוגים לבן משפחה  תינתן 5% הנחה בגין חוג ראשון ושני, חוג שלישי ומעלה  10% הנחה על החוג השלישי ואילך. ההנחה תינתן לבני המשפחה מקרבה ראשונה בלבד.
 2. נכים, אזרחים ותיקים וחיילים זכאים ל-10% הנחה עם הצגת תעודה במעמד ההרשמה.
 3. הורה עצמאי זכאי/ת ל- 15% הנחה עם הצגת תעודה במעמד ההרשמה.
 4. וועדת מלגות – ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות באמצעות המזכירות בו נרשם לפעילות. הזכאות לקבלת מלגה הינה לתושבי אור יהודה בלבד ובכפוף להצגת תעודת זהות וטפסים המאמתים הכנסות.
 5. לא יינתנו הנחות לחוגים מסובסדים, קור/סים, ביגוד בספורט ההישגי ופעילויות חד פעמיות, צהרונים ומעונות.
 6. בכל מקרה לא יינתן כפל הנחות.

 נהלי קורונה והתו הסגול  

 1. כל החוגים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות והתו הסגול.
 2.  במידה ומשתתף נכנס לבידוד והחוג ממשיך להתקיים – החזר יינתן מהיום העסקים ה- 6 לבידוד בכפוף להצגת הצהרה על בידוד ממשרד הבריאות. יש להגיש את הטפסים למזכירויות המרכזים הקהילתיים עד 14 יום מתום הבידוד בלבד!
 3. במידה ועקב הנחיות משרד הבריאות כל החוג נשלח לבידוד - השיעורים יעברו לזום במחיר החוג או יוחזרו במהלך שנת הפעילות. בכל מקרה אחר יופסק החיוב עד לחזרת  החוג לפעילות.
 4. במידה ויתקיים סגר כללי ו/ או תפורסמנה הנחיות ממשלה האוסרות על קיום החוג/הפעילות, החוג יועבר לפעילות בזום בעלות של 70% ממחירו החודשי. שיעורים פרטיים יתקיימו במחיר המלא. במידה והחוג לא יעבור לזום יופסק החיוב עד לחזרת החוג/פעילות.

הטבת רישום מוקדם

 1. לנרשמים בין התאריכים 9/8-31/8/20 לשנת פעילות מלאה תינתן הנחה שנתית בסך של 10% לאורך כל השנה.
 2. לא תינתן הנחת רישום מוקדם בעבור קורסים, חוגים מסובסדים, פעילות הספורט ההישגי, חדר כושר, סטודיו דינמיק, תלבושת וביגוד, צהרונים ומעונות.
 3. משתתף שיבטל את השתתפותו בחוג במהלך השנה, ההטבה תתבטל וייגבו ההפרשים בגינה.  
 4. משתתף שביטל את השתתפותו בחוג אך מעוניין להירשם לחוג אחר יוכל להירשם לחוג החדש ולקבל את הטבת הרישום המוקדם ללא קיזוז הפרשי הגביה. והיה ותבוטל ההשתתפות בחוג יקוזזו הפרשי הגביה בהתאם.
 5. אין כפל הנחות.